(CAT-CAS) Comunicado del grupo de apoyo a Núria Pòrtulas

<cat.>

Resposta a la resolució de la sentència del Tribunal Suprem

No podem amagar la nostra alegria i sorpresa per l’ABSOLUCIÓ de la nostra companya. Sorpresa per què som conscients dels mecanismes del sistema contra el pensament dissident. Però tot i la nostra alegria tenim coses a dir, perquè no volem oblidar tot el què ha passat. Volem recordar que fa més de tres anys que van detenir a la Núria i tot just ara acabem saber la decisió del Tribunal Suprem. Durant aquests tres anys les proves no han canviat han seguit sent les mateixes: en material que podríem trobar en molts centres socials com ara adhesius d'Euskal Presoak, llibres, fanzines, cartells... i d'altres tant surrealistes com:

-La llibreta blava, per cert, incautada il•legalment en un escorcoll en un fals control rutinari.
- Les anotacions “con daños y finalidades terroristas” referents a l'acusació que es feia des d'Itàlia a un company pel qual hi havia una campanya de solidaritat en la que la Núria hi participava.
-Anotacions d'institucions per realitzar accions com les que hem fet nosaltres mateixes. Parlem de penjar pancartes, fer
concentracions...
-La seva ideologia anarquista, en la que es va focalitzar gran part del judici del passat juliol del 2009.

Aquesta sentència desmonta totes les justificacions de tot el procés engegat en aquest cas, doncs el Tribunal Suprem ha deixar en evidència les actuacions dels Mossos d’esquadra i l’Audiència Nacional davant la societat. En la sentència s'especifica la incomprensió per la qual AN i la fiscalia tiren endavant el procés de la Núria existint una sentència absolutòria amb la persona amb la qual se la vincula.

Però estem convençuts que la seva llibertat respon únicament a la presència al carrer, a la resposta que la societat Gironina va tenir quan van tancar una persona preventivament, sense proves ni judici, durant 4 mesos a la presó i que ha tingut durant tot aquest temps en què ha durat aquest procés. Aquesta ha de ser una victòria de tots contra aquest sistema, una victòria per cada un de nosaltres que hem cridat, encartellat, pintat, difós,...

Per altre banda volem recordar la repressió no és només la presó, la repressió sobre el pensament dissident que proposen alternatives al sistema capitalista establert té infinitat d’estratègies com és el desgast en la lluita (com ha estat ara), les penes desproporcionades en el cas d’en Franki de Terrassa, l'acumulació de penes com pot ser el cas de l'Amadeu Caselles o les penes multes que cauen sobre milers d'activistes socials, o l'acusació de terrorisme que van rebre els independentistes del 92, el jove de Torà, el procés 18/98 al País Basc, els vergonyosos 7 anys d’Egunkaria, els tres de Gràcia ... o el cas paradigmàtic de la Núria. Un seguit d’estratègies que utilitza l’estat amb la única voluntat de desmobilitzar tant les persones afectades com les del seu entorn.

Com ja hem dit, han passat més de tres anys des de l’inici d'aquest procés, i tot i que han volgut desgastar-nos amb la carta del temps, nosaltres hem seguit exigint la llibertat de la nostra companya. Tres anys més tard seguim recordant quins han estat els responsables, ens referim concretament als polítics que encara a dia d’avui estan al capdavant de la Conselleria d’Interior, Joan Saura com a conseller i Joan Boada, aleshores secretari general, sense oblidar tampoc a la resta de polítics del govern.

Seguim recordant les acusacions per part de Joan Boada en relació a l'entorn més immediat de la Núria per tal criminalitzar els membres de la campanya de cares a la societat, i fer-los abandonar la lluita per exigir la llibertat de la Núria.

Des de la campanya seguim recordant i denunciant la “detenció preventiva” cap a la Núria, digna de governs parafeixistes on no es té en compte la presumpció d'innocència. Però no som gens inconscients, sabem que són les estratègies que s’apliquen des del govern envers els moviments socials que plantegen alternatives al sistema establert, on el departament encarregat d'executar-les és Interior.

Seguim recordant que aquests mateixos “ecosocialistes” que un dia es van posicionar en contra de la llei antiterrorista, actuant com uns titelles del sistema, la van acabar aplicant; la qual cosa suposa la vulneració de drets fonamentals: permet estar en mans de la policia durant 5 dies sense ser atès per un advocat de confiança, ni per un metge extern, ni poder avisar a ningú del teu segrest per part de l'estat. En definitiva, et deixa a expenses de la “bona voluntat” dels cossos repressius.

No oblidem les agressions per part dels Mossos d'Esquadra a familiars de la Núria, ni la seva estratègia de capgirar els papers, convertint a les persones agredides en agressores dels veritables agressors. Seguim recordant les escoltes d'assemblees i reunions del grup de suport a la Núria, les vigilàncies que han patit diferents membres de la campanya, els diferents processos judicials que se'ns han obert amb l'objectiu de desgastar-nos i debilitar-nos... Però no ho han aconseguit!! nosaltres no hem fet més que créixer i fernos més fortes a cada nou entrebanc.

És per aquesta estratègia repressiva que des de la campanya de suport a la Núria seguim, ara més que mai, exigint la responsabilitat policial i política i per tant la DIMISSIÓ dels autèntics responsables, Joan Saura i Joan Boada.

Per acabar volem dir que totes nosaltres també tenim llibretes blaves on hem apuntat les diferents acusacions que han anat caient sobre la Núria, que a la nostra llibreta també hi ha anotacions diverses sobre les nostres accions en solidaritat a la Núria, que hem tingut llargues reunions i assemblees, que tenim una ideologia alternativa a la imposada...
Així que sota la lògica de l'estratègia repressiva de l'Estat nosaltres també hem sigut terroristes!! Si la Núria ha sigut terrorista, tots i totes hem sigut terroristes!!

Tot i l’absolució seguim i seguirem exigint la derogació de la llei antiterrorista, l'abolició de l'Audiència Nacional i la dimissió dels responsables polítics com Joan Saura i Joan Boada.

Volem alhora agraïr el compromís i la força de les ciutadanes en tots els actes de la campanya duts fins ara, aquest suport és i ha estat cabdal per la lluita i resistència d’una societat ética i responsable amb l’entorn i els seus membres.

La repressió no ens aturarà!!!!

Núria lliure!!

Lliures tots i totes!!

Sarrià de Ter 11 de juny 2010

 


 

<cast.>

Respuesta a la resolución de la sentencia del Tribunal Supremo

No podemos ocultar nuestra alegría y sorpresa por la ABSOLUCIÓN de nuestra compañera. Sorpresa por qué somos conscientes de los mecanismos del sistema contra el pensamiento disidente. Pero a pesar de nuestra alegría tenemos cosas que decir, porque no queremos olvidar todo lo que ha pasado. Queremos recordar que hace más de tres años que detuvieron a Núria y apenas acabamos saber la decisión del Tribunal Supremo. Durante estos tres años las pruebas no han cambiado, han seguido siendo las mismas: en material que podríamos encontrar en muchos centros sociales como adhesivos de Euskal presoak, libros, fanzines, carteles ... y otros un tanto surrealistas como:

-La libreta azul, por cierto, incautada ilegalmente en un registro de un falso control rutinario.
- Las anotaciones "con Daños y Finalidad terroristas" referentes a la acusación que se hacía desde Italia a un compañero por el que había una campaña de solidaridad en la que Núria participaba.
-Anotaciones de instituciones para realizar acciones como las que hemos hecho nosotras mismas. Hablamos de colgar pancartas, hacer concentraciones ...
- Su ideología anarquista, en la que se focalizó gran parte del juicio del pasado julio de 2009.

Esta sentencia desmonta todas las justificaciones de todo el proceso puesto en marcha en este caso, pues el Tribunal Supremo ha dejado en evidencia las actuaciones de los Mossos d'Esquadra y la Audiencia Nacional ante la sociedad. En la sentencia se especifica la incomprensión por la que AN y la fiscalía llevan adelante el proceso de Núria existiendo una sentencia absolutoria con la persona con la que se la vincula.

Pero estamos convencidos de que su libertad responde únicamente a la presencia en la calle, a la respuesta que la sociedad de Girona tuvo cuando encerraron a una persona preventivamente, sin pruebas ni juicio, durante 4 meses en prisión y que ha tenido durante todo este tiempo en el que ha durado este proceso. Esta debe ser una victoria de todos contra este sistema, una victoria para cada uno de nosotros que hemos gritado, encartelado, pintado, difundido, ...

Por otro lado queremos recordar que la represión no es sólo la cárcel, la represión también se efectua sobre el pensamiento disidente que proponen alternativas al sistema capitalista establecido, con infinidad de estrategias como es el desgaste en la lucha (como ha sido ahora), las penas desproporcionadas en el caso de Franki de Terrassa, la acumulación de penas como puede ser el caso de Amadeu Casellas o las penas multas que recaen sobre miles de activistas sociales, o la acusación de terrorismo que recibieron los independentistas del 92, el joven de Torà, el proceso 18/98 en el País Vasco, los vergonzosos 7 años de Egunkaria, los tres de Gracia ... o el caso paradigmático de Núria. Una serie de estrategias que utiliza el estado con la única voluntad de desmovilizar tanto a las personas afectadas como a las de su entorno.

Como ya hemos dicho, han pasado más de tres años desde el inicio de este proceso, y aunque han querido desgastarnos, hacernos con el factor tiempo, nosotros hemos seguido exigiendo la libertad de nuestra compañera. Tres años más tarde seguimos recordando cuáles han sido los responsables, nos referimos concretamente a los políticos que aún a día de hoy están al frente de la Consejería de Interior, Joan Saura como consejero y Joan Boada, entonces secretario general, sin olvidar tampoco al resto de políticos del gobierno.

Seguimos recordando las acusaciones por parte de Joan Boada en relación al entorno más inmediato de Núria para criminalizar a los miembros de la campaña de cara a la sociedad, y hacerles abandonar la lucha por la libertad de Núria.

Desde la campaña seguimos recordando y denunciando la "detención preventiva" hacia Núria, digna de gobiernos parafascista que no tienen en cuenta la presunción de inocencia. Pero no somos nada inconscientes, sabemos que son las estrategias que se aplican desde el gobierno hacia los movimientos sociales que plantean alternativas al sistema establecido, donde el departamento encargado de ejecutarlas es el de Interior.

Seguimos recordando que estos mismos "ecosocialistas" que un día se posicionaron en contra de la ley antiterrorista, actuando como unos títeres del sistema, la acabaron aplicando, lo que supone la vulneración de derechos fundamentales: permite estar en manos de la policía durante 5 días sin ser atendido por un abogado de confianza, ni por un médico externo, ni poder avisar a nadie de tu secuestro por parte del estado. En definitiva, te deja a expensas de la "buena voluntad" de los cuerpos represivos.

No olvidemos las agresiones por parte de los Mossos d'Esquadra a familiares de Núria, ni su estrategia de invertir los papeles, convirtiendo a las personas agredidas en agresoras de los verdaderos agresores. Seguimos recordando las escuchas de asambleas y reuniones del grupo de apoyo a Núria, las vigilancias que han sufrido diferentes miembros de la campaña, los diferentes procesos judiciales que se nos han abierto con el objetivo de desgastarnos y debilitarnos ... Pero no lo han conseguido! nosotros no hemos hecho más que crecer y hacernos más fuertes en cada nuevo obstáculo.

Es por esta estrategia represiva que desde la campaña de apoyo a Núria seguimos, ahora más que nunca, exigiendo la responsabilidad policial y política y por tanto la DIMISIÓN de los auténticos responsables, Joan Saura y Joan Boada.

Para terminar queremos decir que todas nosotras también tenemos libretas azules donde hemos apuntado las diferentes acusaciones que han ido cayendo sobre la Núria, que en nuestra libreta también hay anotaciones varias sobre nuestras acciones en solidaridad a Núria, que hemos tenido largas reuniones y asambleas, que tenemos una ideología alternativa a la impuesta ...
Así que bajo la lógica de la estrategia represiva del Estado nosotros también hemos sido terroristas! Si Núria ha sido terrorista, todos y todas hemos sido terroristas!

Aún con la absolución seguimos y seguiremos exigiendo la derogación de la ley antiterrorista, la abolición de la Audiencia Nacional y la dimisión de los responsables políticos como Joan Saura y Joan Boada.

Queremos al mismo tiempo agradecer el compromiso y la fuerza de las ciudadanas en todos los actos de la campaña llevados a cabo hasta ahora, este apoyo es y ha sido esencial para la lucha y resistencia de una sociedad ética y responsable con el entorno y sus miembros.

La represión no nos parará!!

Núria libre!

Libres todos y todas!

Sarrià de Ter 11 de junio 2010

Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Contacto  |  Licencias de Programas  |  Ayuda  |  Soporte Económico  |  Nodo50.org