S.S de CNT en el Instituto Municipal de Informática Bcn

Presente y futuro de la Lucha Obrera, así como la validez, aciertos y contradicciones de las formas de organización de la Clase Trabajadora. Seguimiento de conflictos laborales, huelgas, etc.
Secció CNT al IMI
Mensajes: 1
Registrado: 04 May 2017, 11:36

S.S de CNT en el Instituto Municipal de Informática Bcn

Mensaje por Secció CNT al IMI » 04 May 2017, 11:39

Bon dia companyes,

Comuniquem la constitució de la Secció Sindical de la CNT a l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona adherida a la CNT de Cornellà i Comarca.

Salut!

http://imi.cnt.cat/
https://facebook.com/cntimi
https://twitter.com/cntseccioimi

Taula reivindicativa de la Secció Sindical de la CNT a l'Institut Municipal d'Informàtica

Aplicació de les clàusules en matèria de condicions dels treballadors del plec de telecomunicacions actual de l'Ajuntament de Barcelona amb Vodafone on podem llegir coses com:

(...)L’empresa adjudicatària del contracte està obligada a complir i mantenir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, conveni col·lectiu vigent, legislació social, de prevenció de riscos laborals, d’igualtat de gènere, d’integració social de les persones amb discapacitat física, de protecció de dades personals, mediambientals, fiscal i tributària, així com qualsevol normativa nacional o internacional relativa a la protecció dels Drets Humans i de protecció a la infància i acceptarà que els serveis de l’Ajuntament de Barcelona puguin realitzar quantes comprovacions considerin necessàries. (...)

(...) L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte i durant tota la seva vigència l’aplicació i manteniment, com a mínim, de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial vigent en l’àmbit territorial de Barcelona segons l’activitat professional que hi desenvolupen en l’empresa. Aquesta aplicació no serà necessària sempre que el conveni col·lectiu que els hi resulti aplicable o bé les possibles condicions laborals pactades individualment siguin més beneficioses. (...)

(...)Les empreses adjudicatàries d’aquest Acord marc han d’establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte.(...)

En en el web oficial de l'Ajuntament en la notícia de la licitació podem veure:

Els plecs recullen que l’empresa que resulti adjudicatària estarà obligada a aplicar el conveni col·lectiu que li sigui d’aplicació i garantir que les condicions laborals de les empreses subcontractades siguin anàlogues a les que tenen els treballadors de l’empresa principal.

Ús de categories professionals i conveni adequat al lloc de feina. No més "Codificador informático" o "Ayudante de Verificador" del conveni de Consultories per tècnics i administratius

Conversió de tots els contractes per obra i servei en frau de llei a indefinit.

Prou prestamisme laboral o cessió ilegal de treballadors en contractes de l'Ajuntament que fomenten la pèrdua de drets i condicions dels treballadors.

Entorn de treball adeqüat a la normativa de riscos laborals. Pantalles adequades i regulables, no treballar amb portàtils, entorn laboral ampli i sense riscos per la salut etc.

Conciliació efectiva de la vida familiar i laboral.

Formació efectiva i adequada en matèria de TIC. No més "auto-formació" i buscar-se la vida per un/a mateix per donar un bon servei.

Responder