Luis Andres Edo

Debate, información y consulta sobre la historia del Anarquismo.
Responder
males
Mensajes: 859
Registrado: 29 Ago 2005, 22:32

Ha mort el company Luis Andres Edo. militant anarquista

Mensaje por males » 14 Feb 2009, 15:12

Ha mort el company Luis Andres Edo. Inesgotable militant anarquista

Entrevista amb Luis Andrés Edo

estelnegre | 19 Juliol, 2007 08:13

Luis Andrés Edo, una de les figures més representatives de l'anarquisme, ha decidit explicar la seva vida i el seu pensament en un llibre, La CNT en la encrucijada. Aventuras de un heterodoxo, que no és ni unes memòries, ni un assaig, sinó l'aventura necessària a la recerca d'un ideal

Luis Andrés Edo

Fill d'un guàrdia civil, nascut el 1925 a la caserna de Casp, Luis Andrés Edo ha viscut intensament l'ideal revolucionari. De clara inclinació anarquista, Edo va desertar de l'exèrcit, el van tancar al castell de Figueres, va patir la presó, l'exili i la clandestinitat. Secretari de la federació local de la CNT de París, director de Solidaritat Obrera, el juny del 1976, va sortir de la Model i va treballar reconstruint la CNT a Catalunya

Luis Andrés Edo viu en una casa modernista i assolellada de l'Eixample. Un espai orde­nat, recollit, clar, on es respira vida. Ens rep amb una camisa de color blau clar i uns panta­lons beix, encara impactat pel ressò que pocs dies abans va tenir la presentació del seu lli­bre La CNT en la encrucijada. Aventuras de un heterodoxo a Barcelona. Luis Andrés Edo és, abans que res, un lluitador que, malgrat els empresonaments, les detencions o els cops, s'ha mantingut fidel a les idees i als ideals. Tot i ser fill d'un guàrdia civil, la seva aposta per l'anarquisme i la llibertat no tan sols l'ha allu­nyat de la vanitat i les glòries mundanes, sinó que també li ha donat la duresa i la sensibi­litat necessàries per entendre el món que li ha tocat viure i ser crític amb una organitza­ció, la CNT, després de veure que aquesta, que va néixer en contra del poder i havia con­vertit l'acció directa en signe d'identitat, avui ha deixat de ser el gran referent del movi­ment llibertari mundial.

La CNT en la encrucijada

- Vostè es declara fill intel·lectual i experimental de l'assemblea de la CNT de Pa­rís, la més important de l'exili espanyol, que es va mantenir en funcionament més de qua­ranta anys?

- «Després de desertar dues vegades de l'exèrcit a la dècada dels cinquanta vaig arribar a Pa­rís. Sabia que hi havia nuclis de les Joventuts Llibertàries a Tolo­sa, Perpinyà, Lió, París, Londres, Estrasburg i Frankfurt, que aple­gaven més de 2.000 militants, al­guns fills de l'exili, altres, com jo, exiliats voluntàriament, però finalment em vaig establir a Cli­chy, als afores de la capital fran­cesa, on amb joves anarquistes, entre els quals hi havia Floreal Cerrada, Lucio Uturbia i Helios Clemente, van formar una federa­ció local de les Joventuts Llibertàries. A Clichy ens vam relacio­nar amb gent important de l'anarquisme espanyol, entre altres Quico Sabater, a qui la llei havia confinat a Dijon, però ell passava per Clichy quan decidia entrar clandestinament a París.»

- En contra de la imatge que ha passat a la història, vostè va conèixer un Quico Sa­bater que no tan sols era un guerriller, sinó també un home polític que buscava la unitat de molts sectors de l'esquerra en la lluita antifranquista?

- «El Quico, que així era com el coneixíem, no tan sols apostava per l' acció armada, sinó que també era un activista com­promès que plantejava les qües­tions polítiques en profunditat. Deia que quan la CNT havia col·laborat amb els polítics havia per­dut protagonisme i creia què més que el col·laboracionisme polític el que calia era la coordinació ex­traconfederal per fer accions vio­lentes contra la dictadura. A París, Sabater va arribar a entrevistar-se amb Valentín Gonzalez, El Campesino, un dels generals més importants de la República que havia deixat l'estalinisme i estava amenaçat de mort pels comunis­tes; i a París, Sabater va llançar la tesi que la CNT unificada tenia els elements suficients i necessa­ris per protagonitzar un movi­ment social, del qual excloïa el PC, capaç d'aglutinar tots els sec­tors polítics de l'antífranquis­me.»

- Vostè també va ser amic de Laureano Cerrada Santos?

- «Laureano Cerrada és un nom llegendari de l'anarquisme espanyol. En teoria, la seva ocu­pació, la de peó de vies i obres, però en realitat va ser membre de la FAI, inventor dels trens cuiras­sats, va patir presó i va arribar a ser secretari de Foment de la CNT al' exili i un expert falsificador que va jugar un paper protagonista en la gran emissió de moneda espanyola falsa decidida en el ple nacional de la CNT de l'any 1947, bitllets de 100, 500 i 1.000 pessetes, per finançar la resistència contra la dictadura.»

- Massa sovint ens han venut una imatge distorsiona­da de l'exili, massa sovint ens han volgut fer creure que des­prés de la derrota dels maquis la gent de l'exterior havia dei­xat de lluitar, però la veritat és que a la dècada dels cinquanta va sorgir un vertader movi­ment de dissidència. Molts jo­ves d'Europa i Sud-amèrica van decidir lluitar contra un sistema que consideraven cor­rupte i que ajudava a sobre­viure dictadures com la portu­guesa o la espanyola?

- «A la meitat del segle XX, la joventut d'Europa havia desco­bert un nou discurs que no tan sols no estava marcat per les pors deri­vades de la guerra mundial, sinó que qüestionava, molt seriosa­ment, la forma de submissió deri­vada d'una determinada concep­ció de vida que oferia el capitalis­me. En aquest context, molts jo­ves van creure que calia trencar l'immobilisme d'una societat que els proposava seguretat i fei­na a canvi de no qüestionar massa el sistema i van decidir que no es conformarien. No tan sols falla­ven els mecanismes d'integració, sinó que a més estaven atrapats per l'immobilisme i per l'anqui­losament. No podien entendre l'actuació d'alguns polítics que, per una banda intentaven presen­tar una cara progressista, mentre que, per l'altra, toleraven dicta­dures com la d'Espanya i Portu­gal. Amb l'agreujant que, quan tot fallava, als mateixos mandata­ris no els feia res despertar el fan­tasma de la tercera guerra mun­dial, atòmica, destructora. Els vo­lien fer viure entre l'espant i la submissió, sense entendre que davant d'aquests plantejaments els joves no tan sols dissentien de la forma d'actuar capitalista, sinó que a més es convertien en ene­mics d'aquesta societat.»

- La dissidència com a motor de la revolució?

- «El fenomen de la dissi­dència va tenir una importància extraordinària en el procés histò­ric ja que gràcies a ell van sorgir importants aportacions al pensa­ment polític i social. Perquè, van ser joves dissidents els que van crear la Internacional Situacio­nista, van ser dissidents els que el 1961 van segrestar el transatlàn­tic Santa María van denunciar les dictadures espanyola i portugue­sa, eren dissidents els joves que cinc anys abans, a Cuba, van ocu­par la Sierra Maestra i van apostar per lluitar contra una dictadura com era la de Baptista i conquerir la democràcia popular. Després es va espatllar tot, però ningú dubta que la dissidència va ser el principal motor d'aquella revolu­ció.»

Edo al penal de Segòvia el 1970 amb els seus fills i l'històric d'ETA Txomin Ziluaga (esquerra)

- El 1961 a Llemotges, hi hagué el congrés de reunifica­ció de la CNT, en el qual es va prendre l'acord de rellançar l'Aliança Sindical entre la CNT, el STV (Solidaritat de Treballadors Bascos) i la UGT, amb una clara implica­ció política en el terreny sindi­cal del PNB i del PSOE. Vostè va arribar a ser delegat de la CNT a la FL de París de l'AS, on va treballar amb membres de la UGT com Jimeno i de STV com Agesta?

- «A la FIJL (Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries), no crèiem massa en l'Aliança Sindi­cal, però he de reconèixer que en els dos anys que vaig exercir com el seu màxim responsable a París em va acompanyar un militant veterà, Joaquín Lino, que em va ensenyar que a la CNT s'havia creat la figura del militant històric. Ell la definia com a ideal aliancista, i puntualitzava que no es tractava de fusionar-se estructuralment amb la UGT, sinó que en el moment de plantejar l'acció política, l'Aliança havia de servir per pressionar, conjuntament, el PSOE.»

- Un ensenyament que van aplicar en moments pun­tuals de la transició espanyo­la?

- «Quan es van fer els pactes de La Moncloa, la CNT es va ma­nifestar radicalment en contra i, encara que a nivell estatal els sin­dicats UGT i Comissions Obreres es van mostrar favorables a allò que s'estava pactant a Madrid, a nivell català, les gestions del Co­mitè Nacional de la CNT a través d'una delegació encapçalada per Sebastià Puigserver, va aconse­guir la unitat del moviment obrer. A finals d'octubre del 1977 es va celebrar una manifestació en la qual van participar 400.000 tre­balladors, que van ocupar els car­rers de Barcelona. Després de veure aquell acte dirigit en contra d'un projecte del govern que aplicava les decisions dictades pel mundialisme capitalista, els polí­tics es van espantar, van pensar que la iniciativa de Catalunya es podia estendre a tot l'Estat i que el moviment obrer unit contra els pactos de La Moncloa podia arri­bar a espatllar la reforma pacta­da. Després d'allò, les cúpules de CCOO i UGT van fer els possi­bles perquè les delegacions cata­lanes tomessin a l'obediència es­tatal i la CNT es va tomar a trobar sola, sense saber que la línia as­cendent mostrada entre els anys 1976-1977, vaga de Roca i gaso­lineres, els mítings multitudina­ris de San Sebastián de los Reyes, València o Barcelona, o l'èxit de les Jornades Llibertàries del Dia­na i el parc Güell, quedaria es­troncat d'arrel després de l' incen­di d'una sala de festes, que es va conèixer com cas Scala.»

- Un cas estrany en el qual van jugar molt factors des de l'acció d'infiltrats i con­fidents com Gambin, la desaparició d'un informe pericial que recollia l'existència de fòs­for a les ruïnes de l'edifici si­nistrat o la negativa d'investi­gar els diferents focus de foc?

- «Jo sempre he dit que hi ha fets documentalment contrastats que demostren que el cas Scala és un punt d'inflexió d'una dinàmi­ca de repressió políticament con­cebuda i prèviament estudiada en els alts nivells governamentals. El cas Scala representa el punt de partida d'una línia repressiva po­liticopolicial, pluridimensional, en altres paraules, una política d'estat.»

- Vostè ofereix una imat­ge molt crítica de la transició?

- «Podríem dir que el cas Scala va ser un muntatge, però el fenomen més greu de la transició política no van ser els muntatges policials, sinó que el que real­ment la va marcar va ser que en tots els sectors, polítics, sindicals, empresarials, es va imposar la cultura de la corrupció que va ser la que va ajudar a entrar pri­mer a l'OTAN i més tard al Mer­cat Comú. Per facilitar l'ingrés, l'Estat, en connivència amb la partitocràcia, necessitava impo­sar, més ben dit garantir, l' estabi­litat, militar, política, sindical i social, i va demanar ajuda a la su­perestructura del capitalisme mundialista, que va ser qui va fa­cilitar l'ascensió al poder polític d'un nou agent, el que van consi­derar el més adequat per gestionar la crisi: el PSOE. En aquell moment jo vaig considerar un greu error que tant la CNT com la FAI propugnessin una estratègia purament sindical quan la situa­ció política a què ens enfrontà­vem amb la transició de la refor­ma pactada exigia una rèplica extrasindical i la connexió priorità­ria, històrica, del moviment so­cial.»

- Vostè ha escrit que no es pot entendre l'anarcosindica­lisme sense les crisis internes?

- «Vol dir que qualsevol co­sa que visqui està sotmesa als canvis, o sigui ales crisis. No s'ha d'agafar el significat de la paraula crisi com una cosa negativa, sinó com una proposta dinàmica, que ajuda a canviar les situacions. L'heterodòxia ha fet que l' estruc­tura de la CNT no sempre hagi funcionat sobre la base de la llei de majories (democràtica), sinó que s'hagi regit pel concepte de­moacràtic o del lliure acord que li ha permès sobreviure a les situa­cions límit. Les estructures viuen en successives crisis i jo crec que aquestes poden ser cícliques i sa­nes; ara, una altra cosa, molt dife­rent, és la fraudulenta fabricació de conflictes interns, crisis pro­vocades, que actuen com a instru­ments destinats a consolidar l' es­tructura de poder. No pot ser que un grup determinat vulgui mante­nir-se en el poder i utilitzi la crisi com un element desestabilitzador que generi por i inseguretat i pro­voqui la reacció dels col·lectius o la societat reclamant com a solució ordre i seguretat.»

- Demoacràtic, un nou concepte polític?

- «I tant que no. Es parla de la democràcia directa per distin­gir-la de la democràcia sufragista o representativa o a base de dele­gacions, però en realitat, jo crec més en l'assembleisme, que per mi és l'aportació més extraordi­nària de la CNT a l'exili. Al' as­semblea, el militant està repre­sentat per ell mateix, té dret a una participació oberta i és per això que jo dic que davant de la demo­cràcia, o sigui l'autoritat del poble, jo hi contraposo la demo­acràcia, actuació del poble anti­autoritari que participa en les prò­pies decisions a través de l'as­semblea.»

- Quan es llegeix el seu llibre, La CNT en la encrucija­da, es passa de l'entusiasme inicial a l'autocrítica i a una certa desil·lusió?

- «Faig crítica i autocrítica perquè crec que el discurs no és un element immòbil, monolític, aliè a les influències exteriors, sinó que és una proposta dinàmica que ha d'adequar-se a una realitat i un món canviant. Estem vivint un moment en què no podem per­metre'ns el luxe de continuar es­tructurant les tesis revolucionà­ries sobre l'hegemonia del prole­tariat, perquè ja no són vàlides. Des de fa més d'un segle, el mar­xisme ha penetrat en el discurs intel·lectual i no tan sols ha inter­pretat conceptes estructurals, pragmàtics, hegemònics, sinó que a més ha incidit directament sobre altres plantejaments polí­tics i ideològics, d'entre els quals no excloc l'anarquisme, que han apostat per l'ortodòxia i, en can­vi, han deixat de banda la diversi­tat i la utopia.»

- Hi ha un corrent de pensament que assegura que la filosofia i les propostes de l'anarquisme estan un pèl su­perades, ja sigui perquè la so­cietat es veu sotmesa a la glo­balització essencialment neo­capitalista sense trobar respos­tes, o perquè l'evolució ha por­tat a la desaparició de la cons­ciència proletària i a la pèrdua de l'ideal de la revolució.

- «Una de les misèries d'aquest país és que s'ha esborrat una part de la història i no ha inte­ressat explicar que moltes gene­racions d'anarcosindicalistes van buscar el que s'ha denominat la revolució de la utopia. S 'han obli­dat que un sindicat com la CNT va donar respostes paral·leles al sis­tema que li volien imposar i va treballar en camps com la peda­gogia impulsant escoles com l'Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia. A més, va desenvolupar una cultura popular pròpia a tra­vés del moviment dels ateneus lli­bertaris on s'ensenyava a llegir, a escriure, a relacionar-se i els tre­balladors és formaven tant intel­lectual com socialment, la qual cosa va crear un teixit educatiu fonamental, extraordinari, un moviment fet per autodidactes, com jo mateix, que amés d'il·lustrar una part molt important del moviment obrer, va obrir espe­rances perquè hi pogués haver una revolució social.»

- Una esperança frustra­da?

- «No podem oblidar que abans de la Guerra Civil la CNT es va convertir en l'element trans­versal i catalitzador del discurs llibertari. Tampoc, que l'evolu­ció del sindicalisme reformista, que jo considero la corretja de transmissió dels partits, va fer que aquests organismes, que en prin­cipi havien de lluitar en contra de la consolidació de les estructures jeràrquiques, desprès del pacte mundial dels seus caps, es van transformar en un subjecte de po­der integrat en el sistema capita­lista, la qual cosa inicialment va deixar l'anarcosindicalisme aïllat tant d'una part de la societat com del moviment obrer. Estem vivint un moment que el moviment lli­bertari, anarquista i anarcosindi­calista pateix importants contra­diccions, de les quals no s'ha po­gut escapar la CNT. Així ens tro­bem amb la paradoxa d'una orga­nització que en els seus principis recull l'eliminació del poder i in­tenta mantenir l'assemblea com a òrgan suprem de decisió no es pot escapar al fet que les figures de re­presentació, delegació i comitès reprodueixin un imaginari de po­der que en realitat són les que la controlen. Aquest fet, però, no implica que la seva estructura s'hagi de dissoldre, no, sinó que significa que desapareix la in­fluència catalitzadora de la CNT sobre el moviment llibertari. És una gran contradicció, fer òrgans de poder per intentar dissoldre el poder.»

- Un panorama negre, potser sense solucions?

- «S'ha de buscar un altre catalitzador que superi la concep­ció clàssica de proletariat, que si­gui revolucionari i sàpiga lluitar i organitzar-se sense la necessitat d'una estructura.»

- Podríem recordar l'ex­periència de les col·lectivitzacions d'Aragó al llarg de la Guerra Civil, però actualment, amb l'evolució que ha fet la societat, jo no entenc que hi hagi organitzacions que confiïn en càrrecs que no si­guin executius.

- «Si ens atenem a la base de l'anarquisme i de l' anarcosindi­calisme, ens trobem que el càrrec que altres formacions defineixen com a executiu, en realitat són càrrecs coordinatius. o sigui els delegats que fan funcionar l' orga­nisme. És per això que dic que els membres no han de ser executius, sinó coordinadors. La teoria és clara, a la pràctica els resultats de­mostren que quan s'ha intentat aplicar el discurs revolucionari, tant els anarquistes, com els anar­cosindicalistes o els socialistes, han funcionat en base a l'estruc­tura del poder.»

- Davant d'això hi ha al­ternatives?

- «Jo crec que sí. Primer s'ha de trencar l'actual paràlisi. Després, jo apostaria per les apor­tacions que han fet dos grans pen­sadors del moviment llibertari, Felipe Alaiz i Murray Boockin, que, tot i plantejar tesis diferents, han arribat a la conclusió que el futur passa pel municipi lliure.»

- El municipi lliure?

- «Alaiz es remunta al Moviment Popular localista, Murray arriba a la mateixa conclusió a través d'un profund estudi de l'ecologia social, però tots dos apunten que el municipi lliure es pot convertir en l'element trans­versal que substitueixi la figura del proletariat que fins ara havia catalitzat el discurs llibertari. En un moment que tots els espais ins­titucionals no poden evitar la in­tegració de la societat al sistema establert de poder, queda impul­sar la creació d'una assemblea municipal paral·lela, que treballi per anar cap al municipi lliure. Per això, després d'un segle de re­sultats negatius --es va perdre una gran oportunitat en plena revolució del 1937, quan a causa de la manca de pràctica no es van acon­seguir engegar les Cartes Munici­pals Acordades--, que dic que s 'hauran de superar contradic­cions --les planteja Boockin en el discurs-- com les de participar en les candidatures institucionals.»

- Si la CNT ha deixat de ser el referent del moviment llibertari, quin és el futur?

- «En aquest moment hi ha molts col·lectius del moviment social, des dels okupes fins a al­tres grups d'acció que funcionen d'una manera assembleària, són grups que, sense apostar per una estructura clara de poder, inten­ten canviar el sistema i treballen per buscar alternatives.»
http://estelnegre.balearweb.net/post/37701

Traducción al castellano http://translate.google.es/translate?u= ... l=ca&tl=es

Avatar de Usuario
biofilo
Mensajes: 1197
Registrado: 04 Oct 2007, 22:28

Re: Ha mort el company Luis Andres Edo. militant anarquista

Mensaje por biofilo » 14 Feb 2009, 15:47

Entrevista con Luis Andrés Edo

estelnegre | 19 Juliol, 2007

. Luis Andrés Edo, una de las figuras más representativas del anarquismo, ha decidido contar su vida y su pensamiento en un libro, La CNT en la encrucijada. Aventuras de un heterodoxo, , que no es ni unas memorias, ni un ensayo, sino la aventura necesaria en busca de un ideal

Luis Andrés Edo Luis Andrés Edo

Hijo de un guardia civil, nacido en 1925 en el cuartel de Caspe, Luis Andrés Edo ha vivido intensamente el ideal revolucionario. De clara inclinació anarquista, , Edo va desertar del ejército, lo encerraron en el castillo de Figueres, sufrió la cárcel, el exilio y la clandestinidad. Secretari de la federació local de la CNT de París, director de Solidaridad Obrera, en junio de 1976, salió de la Modelo y trabajó reconstruyendo la CNT en Cataluña

. Luis Andrés Edo vive en una casa modernista y soleada del Eixample. Un espacio ordenado, recogido, claro, donde se respira vida. Nos recibe con una camisa de color azul claro y unos pantalones beige, aún impactado por el eco que pocos días antes tuvo la presentación de su libro La CNT en la encrucijada. Aventuras de un heterodoxo a Barcelona. Aventuras de un heterodoxo en Barcelona. Luis Andrés Edo es, ante todo, un luchador que, pese a los encarcelamientos, las detenciones o los golpes, se ha mantenido fiel a las ideas y los ideales. A pesar de ser hijo de un guardia civil, su apuesta por el anarquismo y la libertad no sólo la ha alejado de la vanidad y las glorias mundanas, sino que también le ha dado la dureza y la sensibilidad necesarias para entender el mundo que le ha tocado vivir y ser crítico con una organización, la CNT, tras ver que ésta, que nació en contra del poder y había convertido la acción directa en signo de identidad, hoy ha dejado de ser el gran referente del movimiento libertario mundial.

La CNT en la encrucijada La CNT en la encrucijada

- Usted se declara hijo intelectual y experimental de la asamblea de la CNT de París, la más importante del exilio español, que se mantuvo en funcionamiento más de cuarenta años?

- - «Después de desertar dos veces del ejército en la década de los cincuenta llegué a París. Sabía que había núcleos de las Juventudes Llibertàries en Toulouse, Perpignan, Lyon, París, Londres, Estrasburgo y Frankfurt, que reunían más de 2.000 militantes, algunos hijos del exilio, otros, como yo, exiliados voluntariamente, pero finalmente me establecer en Clichy, en las afueras de la capital francesa, donde con jóvenes anarquistas, entre los cuales había Floreal Cerrada, Lucio Uturbia y Helios Clemente, formaron una federación local de las Juventudes Llibertàries. A Clichy nos relacionarse con gente importante del anarquismo español, entre otros Quico Sabater, a quien la ley había confinado en Dijon, pero él pasaba por Clichy cuando decidía entrar clandestinamente en París. »

- En contra de la imagen que ha pasado a la historia, usted conoció un Quico Sabater que no sólo era un guerrillero, sino también un hombre político que buscaba la unidad de muchos sectores de la izquierda en la lucha antifranquista?

- «El Quico, que así era como lo conocíamos, no sólo apostaba por la acción armada, sino que también era un activista comprometido que planteaba las cuestiones políticas en profundidad.. Decía que cuando la CNT había colaborado con los políticos había perdido protagonismo y creía que más que el colaboracionismo político lo que se necesitaba era la coordinación extraconfederal para hacer acciones violentas contra la dictadura. En París, Sabater llegó a entrevistarse con Valentín González, El Campesino, uno de los generales más importantes de la República que había dejado el estalinismo y estaba amenazado de muerte por los comunistas; y en París, Sabater lanzó la tesis de que la CNT unificada tenía los elementos suficientes y necesarios para protagonizar un movimiento social, del que excluía el PC, capaz de aglutinar todos los sectores políticos del antifranquismo ».

- Usted también fue amigo de Laureano Cerrada Santos?

. - «Laureano Cerrada es un nombre legendario del anarquismo español. En teoría, su ocupación, la de peón de vías y obras, pero en realidad fue miembro de la FAI, inventor de los trenes cuirassats, sufrió prisión y llegó a ser secretario de Fomento de la CNT en el exilio y un experto falsificador que jugó un papel protagonista en la gran emisión de moneda española falsa decidida en el pleno nacional de la CNT del año 1947, billetes de 100, 500 y 1.000 pesetas, para financiar la resistencia contra la dictadura ».

. - Demasiado a menudo nos han vendido una imagen distorsionada del exilio, demasiado a menudo nos han querido hacer creer que tras la derrota de los maquis la gente del exterior había dejado de luchar, pero la verdad es que en la década de los cincuenta surgir un verdadero movimiento de disidencia. Muchos jóvenes de Europa y Sudamérica decidieron luchar contra un sistema que consideraban corrupto y que ayudaba a sobrevivir dictaduras como la portuguesa o la española?

-- «En la mitad del siglo XX, la juventud de Europa había descubierto un nuevo discurso que no sólo no estaba marcado por los miedos derivados de la guerra mundial, sino que cuestionaba, muy seriamente, la forma de sumisión derivada de una determinada concepción de vida que ofrecía el capitalismo. . En este contexto, muchos jóvenes creyeron que había que romper el inmovilismo de una sociedad que les proponía seguridad y trabajo a cambio de no cuestionar demasiado el sistema y decidieron que no se conformarían.. No sólo fallaban los mecanismos de integración, sino que además estaban atrapados por el inmovilismo y por el anquilosamiento. . No podían entender la actuación de algunos políticos que, por un lado intentaban presentar una cara progresista, mientras que, por otro, toleraban dictaduras como la de España y Portugal. el fantasma de la tercera guerra mundial, atòmica, destructora. Con el agravante de que, cuando todo fallaba, los mismos mandatarios no les hacía nada despertar el fantasma de la tercera guerra mundial, atómica, destructora. Los querían hacer vivir entre el espanto y la sumisión, sin entender que ante estos planteamientos los jóvenes no sólo disentir de la forma de actuar capitalista, sino que además se convertían en enemigos de esta sociedad. »

- La disidencia como motor de la revolución?

- «El fenómeno de la disidencia tuvo una importancia extraordinaria en el proceso histórico ya que gracias a él surgieron importantes aportaciones al pensamiento político y social. . Porque, fueron jóvenes disidentes los que crearon la Internacional situacionista, fueron disidentes los que en 1961 secuestraron el trasatlántico Santa María denunciaron las dictaduras española y portuguesa, eran disidentes los jóvenes que cinco años antes, en Cuba, ocuparon la Sierra Maestra y apostaron por luchar contra una dictadura como era la de Baptista y conquistar la democracia popular. Después se estropeó todo, pero nadie duda de que la disidencia fue el principal motor de esa revolución. »- - El 1961 en Limoges, hubo el congreso de reunificación de la CNT, en el que se tomó el acuerdo de relanzar la Alianza Sindical entre la CNT, el STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos) y la UGT, con una clara implicación política en el terreno sindical del PNV y del PSOE.Usted llegó a ser delegado de la CNT a la FL de París del AS, donde trabajó con miembros de la UGT como Jimeno y de STV como Agesta?

- «- «En la FIJL (Federación Ibérica de Juventudes Llibertàries), no creíamos demasiado en la Alianza Sindical, pero he de reconocer que en los dos años que ejerció como su máximo responsable en París me acompañó un militante veterano, Joaquín Lino , que me enseñó que a la CNT se había creado la figura del militante histórico.» Él la definía como ideal aliancista, y puntualizó que no se trataba de fusionar a estructuralmente con la UGT, sino que en el momento de plantear la acción política, la Alianza tenía que servir para presionar, conjuntamente, el PSOE ».

- Una enseñanza que se aplicaron en momentos puntuales de la transición española?

-- «Cuando se hicieron los pactos de La Moncloa, la CNT se manifestó radicalmente en contra y, aunque a nivel estatal los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se mostraron favorables a lo que se estaba pactando en Madrid, a nivel catalán , las gestiones del Comité Nacional de la CNT a través de una delegación encabezada por Sebastián Puigserver, consiguió la unidad del movimiento obrero. A finales de octubre de 1977 se celebró una manifestación en la que participaron 400.000 trabajadores, que ocuparon las calles de Barcelona. Después de ver aquel acto dirigido en contra de un proyecto del gobierno que aplicaba las decisiones dictadas por mundialisme capitalista, los políticos se asustaron, pensaron que la iniciativa de Cataluña se podía extender a todo el Estado y que el movimiento obrero unido contra los pactos de La Moncloa podía llegar a estropear la reforma pactada. Después de aquello, las cúpulas de CCOO y UGT hicieron los posibles para que las delegaciones catalanas tomessin a la obediencia estatal y la CNT se va tomar a encontrar sola, sin saber que la línea ascendente mostrada entre los años 1976-1977, huelga de Roca y gasolineras, los mítines multitudinarios de San Sebastián de los Reyes, Valencia o Barcelona, o el éxito de las Jornadas Llibertàries de Diana y el parque Güell, quedaría interrumpido de raíz tras el incendio de una sala de fiestas , que se conoció como caso Scala. »

- Un caso extraño en el que jugaron muy factores desde la acción de infiltrados y confidentes como Gambia, la desaparición de un informe pericial que recogía la existencia de fósforo en las ruinas del edificio siniestrado o la negativa de 'investigar los diferentes focos de fuego?

- «Yo siempre he dicho que hay hechos documentalmente contrastados que demuestran que el caso Scala es un punto de inflexión de una dinámica de represión políticamente concebida y previamente estudiada en los altos niveles gubernamentales. El caso Scala representa el punto de partida de una línea represiva politicopolicial, pluridimensional, en otras palabras, una política de estado. »

- Usted ofrece una imagen muy crítica de la transición?

- «Podríamos decir que el caso Scala fue un montaje, pero el fenómeno más grave de la transición política no fueron los montajes policiales, sino que lo que realmente la marcó fue que en todos los sectores, políticos, sindicales, empresariales , se impuso la cultura de la corrupción que fue la que ayudó a entrar primero en la OTAN y más tarde en el Mercado Común. . Para facilitar el ingreso, el Estado, en connivencia con la partitocràcia, necesitaba imponer, mejor dicho garantizar, la estabilidad, militar, política, sindical y social, y pidió ayuda a la superestructura del capitalismo mundialista, que fue quien facilitó la ascensión al poder político de un nuevo agente, lo que consideraron el más adecuado para gestionar la crisis: el PSOE. En aquel momento yo consideré un grave error que tanto la CNT como la FAI propugna una estrategia puramente sindical cuando la situación política en que nos enfrentábamos con la transición de la reforma pactada exigía una réplica extrasindical y la conexión prioritaria, histórica, del movimiento social ».

- Usted ha escrito que no se puede entender el anarcosindicalismo sin las crisis internas?

- - «Quiere decir que cualquier cosa que viva está sometida a los cambios, o sea alas crisis. No hay que coger el significado de la palabra crisis como algo negativo, sino como una propuesta dinámica, que ayuda a cambiar las situaciones. La heterodoxia ha hecho que la estructura de la CNT no siempre haya funcionado sobre la base de la ley de mayorías (democrática), sino que se haya regido por el concepto demoacràtic o del libre acuerdo que le ha permitido sobrevivir a las situaciones límite . Las estructuras viven en sucesivas crisis y yo creo que estas pueden ser cíclicas y sanas; ahora, otra cosa, muy distinta, es la fabricación fraudulenta de conflictos internos, crisis provocadas, que actúan como instrumentos destinados a consolidar la estructura de poder . No puede ser que un grupo determinado quiera mantenerse en el poder y utilice la crisis como un elemento desestabilizador que genere miedo y inseguridad y provoque la reacción de los colectivos o la sociedad reclamante como solución orden y seguridad. »

- Demoacràtic, un nuevo concepto político?

-. Se habla de la democracia directa para diferenciarla de la democracia sufragista o representativa oa base de delegaciones, pero en realidad, yo creo más en el assembleisme, que para mí es la aportación más extraordinaria de la CNT en el exilio. A la asamblea, el militante está representado por él mismo, tiene derecho a una participación abierta y es por eso que yo digo que ante la democracia, o sea la autoridad del pueblo, yo se contrapone la demoacràcia, actuación del pueblo antiautoritari que participa en las propias decisiones a través de la asamblea ».

- Cuando se lee su libro, La CNT en la encrucijada, se pasa del entusiasmo inicial a la autocrítica ya una cierta desilusión?

- «Hago crítica y autocrítica porque creo que el discurso no es un elemento inmóvil, monolítico, ajeno a las influencias exteriores, sino que es una propuesta dinámica que debe adecuarse a una realidad y un mundo cambiante. . Estamos viviendo un momento en que no podemos permitirnos el lujo de continuar estructurando las tesis revolucionarias sobre la hegemonía del proletariado, porque ya no son válidas. Desde hace más de un siglo, el marxismo ha penetrado en el discurso intelectual y no sólo ha interpretado conceptos estructurales, pragmáticos, hegemónicos, sino que además ha incidido directamente sobre otros planteamientos políticos e ideológicos, entre los que no excloc el anarquismo, que han apostado por la ortodoxia y, en cambio, han dejado de lado la diversidad y la utopía ».

-. - Hay una corriente de pensamiento que asegura que la filosofía y las propuestas del anarquismo están un poco superadas, ya sea porque la sociedad se ve sometida a la globalización esencialmente neocapitalista sin encontrar respuestas, o porque la evolución ha llevado a la desaparición de la conciencia proletaria ya la pérdida del ideal de la revolución.

- - «Una de las miserias de este país es que se ha borrado una parte de la historia y no ha interesado explicó que muchas generaciones de anarcosindicalistas buscaron lo que se ha denominado la revolución de la utopía. . Se han olvidado que un sindicato como la CNT dio respuestas paralelas al sistema que le querían imponer y trabajó en campos como la pedagogía impulsando escuelas como la Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia. Además, desarrolló una cultura popular a través del movimiento de los ateneos libertarios donde se enseñaba a leer, a escribir, a relacionarse y los trabajadores es formaban tanto intelectual como socialmente, lo que creó un tejido educativo fundamental, extraordinario, un movimiento hecho por autodidactas, como yo mismo, que además de ilustrar una parte muy importante del movimiento obrero, abrió esperanzas para que pudiera haber una revolución social. »

-- Una esperanza frustrada?

- - «No podemos olvidar que antes de la Guerra Civil la CNT se convirtió en el elemento transversal y catalizador del discurso libertario. Tampoco, que la evolución del sindicalismo reformista, que yo considero la correa de transmisión de los partidos, hizo que estos organismos, que en principio tenían que luchar en contra de la consolidación de las estructuras jerárquicas, después del pacto mundial de sus jefes, se transformaron en un sujeto de poder integrado en el sistema capitalista, lo que inicialmente dejó el anarcosindicalismo aislado tanto de una parte de la sociedad como del movimiento obrero. . Estamos viviendo un momento que el movimiento libertario, anarquista y anarcosindicalista sufre importantes contradicciones, de las cuales no se ha podido escapar la CNT. . Así nos encontramos con la paradoja de una organización que en sus principios recoge la eliminación del poder e intenta mantener la asamblea como órgano supremo de decisión no se puede escapar al hecho de que las figuras de representación, delegación y comités reproduzcan un imaginario de poder que en realidad son las que la controlan. Este hecho, sin embargo, no implica que su estructura se tenga que disolver, no, sino que significa que desaparece la influencia catalizadora de la CNT sobre el movimiento libertario. És una gran contradicció, fer òrgans de poder per intentar dissoldre el poder.» Es una gran contradicción, hacer órganos de poder para intentar disolver el poder ».

- Un panorama negro, tal vez sin soluciones?

- «Hay que buscar otro catalizador que supere la concepción clásica de proletariado, que sea revolucionario y sepa luchar y organizarse sin la necesidad de una estructura».

- Podríamos recordar la experiencia de las colectivizaciones de Aragón a lo largo de la Guerra Civil, pero actualmente, con la evolución que ha hecho la sociedad, yo no entiendo que haya organizaciones que confíen en cargos que no sean ejecutivos.

- «Si nos atenemos a la base del anarquismo y del anarcosindicalismo, nos encontramos que el cargo que otras formaciones definen como ejecutivo, en realidad son cargos coordinatius. . Es por ello que digo que los miembros no deben ser ejecutivos, sino coordinadores. La teoría es clara, en la práctica los resultados demuestran que cuando se ha intentado aplicar el discurso revolucionario, tanto los anarquistas, como los anarcosindicalistas o socialistas, han funcionado en base a la estructura del poder ».

- Ante esto hay alternativas?

. Primero hay que romper la actual parálisis. Después, yo apostaría por las aportaciones que han hecho dos grandes pensadores del movimiento libertario, Felipe Alaiz y Murray Boockin, que, a pesar de plantear tesis diferentes, han llegado a la conclusión de que el futuro pasa por el municipio libre. »

- El municipio libre?

- «Alaiz se remonta al Movimiento Popular localista, Murray llega a la misma conclusión a través de un profundo estudio de la ecología social, pero ambos apuntan a que el municipio libre se puede convertir en el elemento transversal que sustituya la figura del proletariado que hasta ahora había catalizado el discurso libertario. En un momento que todos los espacios institucionales no pueden evitar la integración de la sociedad al sistema establecido de poder, queda impulsar la creación de una asamblea municipal paralela, que trabaje para ir hacia el municipio libre. Por eso, después de un siglo de resultados negativos - se perdió una gran oportunidad en plena revolución de 1937, cuando debido a la falta de práctica no se lograron poner en marcha las Cartas Municipales acordadas -, que digo que se deberán superar contradicciones - las plantea Boockin en el discurso - como las de participar en las candidaturas institucionales. »

- Si la CNT ha dejado de ser el referente del movimiento libertario, cuál es el futuro?

- «En este momento hay muchos colectivos del movimiento social, desde los okupas hasta otros grupos de acción que funcionan de forma asamblearia, son grupos que, sin apostar por una estructura clara de poder, intentan cambiar el sistema y trabajan para buscar alternativas ».

Avatar de Usuario
Urkijo
Mensajes: 2856
Registrado: 11 Dic 2007, 15:02
Ubicación: Beronia

Re: Ha mort el company Luis Andres Edo. militant anarquista

Mensaje por Urkijo » 14 Feb 2009, 16:19

Hostia

Que la tierra te sea leve
“Yo me examino: la conciencia habla al hombre a sus solas. En el silencio de la noche, cuando el sueño no viene, repaso mi vida; y nada encuentro de que deba avergonzarme [...]. Esta tranquilidad de conciencia me hace superior a las injusticias y las proscripciones”

Urkijo (otro Urkijo)

Avatar de Usuario
Potlatch
Mensajes: 525
Registrado: 01 Abr 2008, 21:22

Re: Ha mort el company Luis Andres Edo. militant anarquista

Mensaje por Potlatch » 14 Feb 2009, 17:11

Joer una bellíssima persona. Fins a sempre company, que la terra et siga lleu.

"M'endinsaré de pressa en aquest desert vastísim, perfectament planer i incommensurable, en què el cor verament pietós sucumbeix ple de benaurança. M'enfonsaré en la tenebra divina, en un silenci mut i en una unió inefable, i en aquest enfonsament es pedrà tota igualtat i tota desigualtat , i en aquell abís el meu esperit es pedrà a si mateix , i no coneixera ni l'igual, ni desigual: I seran oblidades totes les diferències , serè en el fonament simple , en el desert silenciós en què mai s'es vista la diversitat , en l'íntim en què ningú no es troba en el seu lloc.Cauré en la divinitat silenciosa i inhabilitada en què no hi ha obra ni imatge." Umberto Eco
"Un adulto es un niño que se ha traicionado, como premio a su traición gana el poder, y un profundo sueño de olvido" Christiane Rochefort

Avatar de Usuario
biofilo
Mensajes: 1197
Registrado: 04 Oct 2007, 22:28

Luis Andres Edo

Mensaje por biofilo » 17 Feb 2009, 19:36

Aunque hay un hilo exclusivo para los compañeros fallecidos,"los que nos dejan",debido al material que se ha producido tras la muerte del compañero Edo y a su proyeccion militante ,he abierto este hilo para aglutinar dicha informacion ,pediria a la administracion que "pegara" aqui las intervenciones aparecidas en el hilo sobre su muerte abierto por males en actualidad.

Avatar de Usuario
biofilo
Mensajes: 1197
Registrado: 04 Oct 2007, 22:28

Re: Luis Andres Edo

Mensaje por biofilo » 01 Mar 2009, 10:00

No es fácil hablar de un compañero en estas circunstancias, mucho menos de un compañero como Luis Andrés, con el que nos unió durante tantos años una profunda amistad, además de la afinidad en la lucha por un mundo sin explotación y dominación.
Habría preferido decirlo en otras circunstancias; por ejemplo: para presentarle en una de sus intervenciones en alguna de las numerosas charlas en las que participó.
Aunque, me pregunto: ¿era y es realmente necesario presentarle? Todos los compañeros, inclusive los jóvenes, le conocen y saben cual ha sido su trayectoria militante, su infatigable entrega a la causa libertaria.
No creo pues que sea necesario, aquí y cuando nos despedimos definitivamente de él, recordar su historial de lucha, antes y después del final de esa dictadura que un día se transformó en Democracia. Esta Democracia burguesa que Luis Andrés no dejó en ningún momento de denunciar, y que por ello volvió a ser objeto de la represión estatal.
No, para qué recordarlo, si todos los presentes saben muy bien quién fue Luis Andrés en el exilio y en España. Tanto como militante de las Juventudes Libertarias como de la CNT, públicamente o en la clandestinidad.
Somos muchos los que compartimos con él los momentos más álgidos, los más difíciles, los más duros de esa lucha. Una lucha que requirió mucha entrega y mucho sacrificio. Una lucha que, como él no paraba de decirlo y probarlo diariamente, no ha terminado. Y no ha terminado porque la Transición fue la que fue y ni siquiera se ha podido conseguir aún la total rehabilitación de las víctimas de la represión franquista.
La lucha, esa lucha sigue, y por ello no podremos olvidarnos de ella ni podremos olvidarnos de Luis. Su recuerdo estará presente, porque siempre fue un estímulo su perseverancia en la acción y su compañerismo.
Ya no estará más presente, físicamente, entre nosotros; pero seguirá estándolo en nuestra memoria porque sabemos que, en lo esencial, la afinidad era total para seguir combatiendo al Estado y al Capital, ya sea en Dictadura como en Democracia, porque son los puntales del sistema de explotación y de dominación que combatimos.
Por ello, y antes de concluir esta despedida simbólica, creo necesario, un deber, dejar constancia de esta afinidad profunda, con Luis, en las ideas antiautoritarias e igualitarias. Ideas que constituyen la base ética y social del anarquismo y el anarcosindicalismo, así como sus objetivos emancipadores. Y lo preciso porque, por encima de divergencias circunstanciales, siempre tuvimos la convicción de ser afines en estas ideas y objetivos desde que nos encontramos por primera vez en París, hace ya casi medio siglo.
En el obstinado caminar de la utopía, Luis hizo la parte del camino que le tocó y no dudo de que se ha ido convencido de que no fue en vano. Yo tampoco lo creo.


Octavio Alberola

Avatar de Usuario
biofilo
Mensajes: 1197
Registrado: 04 Oct 2007, 22:28

Re: Luis Andres Edo

Mensaje por biofilo » 01 Mar 2009, 10:04

A Luis Andrés Edo

Luis Andrés Edo, mi viejo amigo y compañero puede haberse ido, pero no será olvidado. Nunca le olvidaremos aquellos que le respetamos y quisimos, y a quienes inspiró con su carismática personalidad, profunda humanidad y espíritu generoso.
Luis y yo compartimos una celda en la sexta galería en Carabanchel, a mediados de los setenta, cuando yo apenas tenía 18 años. De hecho fue Luis quien me enseñó a afeitarme, y nos convertimos en grandes amigos.
Recuerdo con mucha emoción las largas conversaciones que manteníamos cada Noche, desde el cierre de puertas hasta el apagado de las luces. Parecía que tratáramos cualquier tema imaginable bajo la capa del sol. Muchas de estas reflexiones las pasaba a papel, escribiéndolas con una letra microscópica sobre papel cebolla, que conseguíamos sacar furtivamente de la cárcel. Algunas de estas reflexiones aparecían años más tarde en su recopilación de ensayos “La Corriente”.
Para un anarquista de 18 años, aún ingenuo y sin experiencia como yo, Luis fue el maestro, el mentor, el modelo y el compañero ideal, y un amigo para toda la vida.
En resumen, fue un hombre cuya personalidad prendía fuego en los corazones de los demás — un hombre cuya vida fue dedicada por entero a convertir el sueño de un día en la realidad de una mañana. La muerte puede haberse llevado su presencia física de entre nosotros, pero su memoria y su espíritu vivirán.


¡Salud, amigo! ¡Salud, compañero!


Stuart Christie

Avatar de Usuario
biofilo
Mensajes: 1197
Registrado: 04 Oct 2007, 22:28

Re: Luis Andres Edo

Mensaje por biofilo » 26 Mar 2009, 21:34

Homenaje a Luis Andrés Edo
Sábado, 28 de marzo de 2009
Centro de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB),
Montalegre 5, a las 18 h.

Rogamos a todos aquellos que quieran participar en este acto, en persona o con un texto enviado (porque les es imposible asistir), que se dirijan a una de las siguientes direcciones: ensinger@xsii.com, aenciclopedic@yahoo.es, cntsoliobrera@hotmail.com
Así nos será posible organizar mejor el acto.
Os esperamos.

Avatar de Usuario
biofilo
Mensajes: 1197
Registrado: 04 Oct 2007, 22:28

Re: Luis Andres Edo

Mensaje por biofilo » 28 Mar 2009, 22:57

video de entrevista a luis andres edo
http://video.google.com/videoplay?docid ... 5933386976

Avatar de Usuario
biofilo
Mensajes: 1197
Registrado: 04 Oct 2007, 22:28

Re: Luis Andres Edo

Mensaje por biofilo » 28 Abr 2009, 20:53

especial de solidaridad obrera

http://www.soliobrera.org/pdefs/leme.pdf

Avatar de Usuario
free lancer
Mensajes: 1341
Registrado: 01 Dic 2004, 20:43

Re: Luis Andres Edo

Mensaje por free lancer » 19 May 2009, 23:54

Homenaje a Luis Andrés Edo del Grupo Surrealista de Madrid

Es sin duda innecesario y hasta petulante que en este breve mensaje de homenaje y amistad pretendamos, nosotros los surrealistas, rememorar y comentar los hechos y peripecias de una vida revolucionaria ejemplar, en la FIJL y en la CNT, en Defensa Interior y en Solidaridad Obrera, en Barcelona y en el exilio. Otros testimonios lo habrán hecho ya, con más conocimiento de causa, y hablando muchas veces desde la primera persona del que ha compartido un mismo combate contra el escándalo permanente de este mundo abyecto. Permítasenos entonces que contribuyamos con un testimonio más modesto pero afectivo, aunque quizás en el mismo podamos aportar algún matiz más que añadir al rico calidoscopio que cristaliza una vida cuando, como la de Luis Andrés Edo, es verdaderamente vivida a la altura que la misma Vida exige, y no la servidumbre ni la supervivencia.

Conocimos por primera vez a Luis Edo en el marco de la exposición que el Grupo de Paris del Movimiento Surrealista organizó en 1997, en la sede de la CNT y de la FELLA en Barcelona, en la calle Joaquín Costa. Esta exposición fue acompañada de algunas charlas, y de ahí surgió la idea de organizar también nosotros al año siguiente una exposición y, mejor aún, todo un ciclo de charlas al que dimos el título de “Alientos de lo posible”. Y en efecto lo posible alentó lo imposible, porque a esas charlas le sucederían otras presentaciones de la revista Salamandra, de libros varios, y hasta un nuevo ciclo de conferencias que con el nombre de “Situación de la poesía por otros medios” daría lugar a un flamante libro editado con la participación de la FELLA. Bueno, puede que algunos de estos datos sean conocidos por los amigos que se han reunido esta tarde, puede que incluso alguno haya asistido a ellos, pero lo que nos importa es que sin el calor, la ayuda y el ánimo de Luis Edo, junto, evidentemente, con el apoyo similar de otros amigos como Abel, Dolors, Inma, Juan Luis o Mateo, ninguna de estas iniciativas se hubieran llevado a cabo. En cuanto a Luis, es difícil explicar la importancia que podía suponer para nosotros la actitud simpática y atenta de una persona de su trayectoria y bagaje, en cuanto que “surrealista” podía ser fácilmente interpretado por los compañeros anarquistas, ¡nada menos que de la CNT de Barcelona!, en clave de “artista que se mira el ombligo y señala una nube con el dedo”, o, más claramente, de “artista burgués” y punto; y en cuanto “surrealistas de Madrid”…vaya, nos ahorraremos el chiste fácil, porque ya se sabe que por desgracia los prejuicios existen, circulan en todas las direcciones incluso a nuestro pesar, y como el dinero o la religión trabajan para el poder.

Afortunadamente y como no podía ser menos, y todos estos años de amistad y colaboración demuestran, se trataba de temores infundados. Pero si una persona contribuyó a que se disiparan, esa fue Luis Andrés Edo. Y no solamente, y ahora llegamos a lo que queríamos destacar, no solamente porque Luis tomara en serio nuestros planteamientos escuchando con verdadera atención las charlas y presentaciones, sino porque estaba en la misma longitud de onda. Con esto no queremos decir que habitualmente estuviera de acuerdo, no, en muchas ocasiones, y esto era también muy de agradecer, contradecía los argumentos, preguntaba lo que no había quedado claro o era demasiado confuso, polemizaba y no daba su brazo a torcer cuando así lo consideraba necesario, exactamente como hacíamos nosotros. Pero siempre comprendía lo que queríamos decir porque hablábamos el mismo lenguaje en el que poesía, deseo, sueño, lo maravilloso, deriva o pasión no son marcas de perfume ni adornos literarios, sino conceptos y experiencias y exigencias que pertenecen a la historia del movimiento revolucionario, y que sólo en y con la revolución se realizarán plenamente. Y es que Luis Edo conocía a la perfección el surrealismo y la Internacional Situacionista, como nos pudimos percatar después de los primeros encuentros; cómo no los iba a conocer, si su nombre sale citado, sin ir más lejos, en la correspondencia de Guy Debord; o si él mismo escribió en “La Corriente” que “desde la izquierda el «Surrealismo», en 1924, y el «Situacionismo», en 1957, intentaron romper aquellas estructuras, pero fracasaron por su carácter vanguardista” (lo cortés no quita lo valiente, ni, como ya se ha dicho, el interés la discrepancia); o, en fin, y por ofrecer un ejemplo mucho más reciente, si reivindicaba “conceptos nuevos como las «asambleas ambulantes», por llamarlas de alguna manera, de los antiglobalización o la manifestación del Mayday durante el último 1º de mayo en Barcelona, que tanto me recordó a ciertas acciones situacionistas” (entrevista con Mateo Rello, Solidaridad Obrera, nº 322, 2004). Recordar esto no es un halago sin fundamento: no muchas personas, revolucionarias o no, intelectuales o no, “peones ilustrados” o no, pueden vanagloriarse de un conocimiento y de una comprensión así, que él integraba como contrapunto y estímulo a la tradición anarquista a la que siempre fue fiel. Por ello mismo, hablar ahora del veterano que “se mantiene despierto” a las nuevas tendencias de la subversión, sería tan injusto como trivial: Luis Andrés Edo pertenecía a esas tendencias, a esas corrientes por utilizar ese término suyo tan querido, participaba en ellas, las ha construido hasta el último momento de su vida.

Solamente por eso, ya merecería que se dijera de él que también buscaba el oro del tiempo. Como Luis también sabía, como sabemos todos los que estamos hoy aquí físicamente y en la distancia, ese oro no es el oro que acumula la economía, ese tiempo no es el tiempo que marca el reloj del trabajo ni la clepsidra de la obediencia. Para estar a la altura de tal vida, y ofrecer un verdadero homenaje y no una vacía ceremonia de compromiso, sólo nos queda perseverar también nosotros en la misma búsqueda contra los relojes y contra los economistas.

Grupo Surrealista de Madrid

http://www.gruposurrealistademadrid.org ... andres-edo
Cosas veredes que farán fablar las piedras

Avatar de Usuario
Urkijo
Mensajes: 2856
Registrado: 11 Dic 2007, 15:02
Ubicación: Beronia

Re: Luis Andres Edo

Mensaje por Urkijo » 08 Abr 2011, 23:13

Luis Andrés Edo, "propagandista del anarquismo". Eso y muchas cosas más, pero ante todo y sobre todo heterodoxo: una actitud sanamente polémica y polémicamente sana.

Luis Andrés Edo, propagandista del anarquismoPor Toni Castells, Ignacio de Llorens y Jesús MartínezLuis Andrés Edo pertenece a una generación de anarquistas para los que la militancia era algo más que un quehacer a horas libres o ratos perdidos. En su tiempo la militancia era una apuesta que muy a menudo se pagaba a un alto precio. A él le costó muy caro. Después de una niñez en guerra, dedicó su juventud a la lucha clandestina, sufrió el silencio y la persecución, ha dado con sus huesos en la cárcel en más de una ocasión, ha pasado años de su vida en la cárcel y hasta ha sido expulsado (fusilado como él acostumbra a decir) de la organización a la que dedicó buena parte de su vida.

En esta entrevista hemos procurado dar un breve repaso a su vida de militante anarquista. A lo largo de ella nos ha hablado de su actuación en las Juventudes Libertarias y en Defensa Interior (DI), el organismo clandestino creado por la CNT para reactivar la lucha antifranquista en el interior, de su actitud frente al fenómeno siempre sorprendente y grotesco del cincopuntismo, ha reflexionado sobre las divisiones y enfrentamientos que llevaron a la CNT a la ruptura en 1979 y sobre las perspectivas de futuro del anarquismo.

Por muchas razones Luis Andrés Edo ha sido y sigue siendo uno de los personajes más controvertidos del movimiento libertario en las últimas décadas. Ha cosechado tantos amigos como enemigos y ha dejado indiferentes a muy pocos. Sobre él se cuentan innumerables verdades y mentiras y se le ha acusado y defendido de casi todo. En estas páginas, si no un análisis exhaustivo del personaje, si se podrán encontrar algunas claves que ayuden a saber quién es.


¿Cuándo te incorporaste a la CNT?

Fue en el exilio, en 1947. En 1939, cuando aún no había cumplido los catorce años, entré de limpiador de máquinas en el depósito de máquinas eléctricas de la RENFE en Barcelona, un lugar muy simbólico de la CNT, porque de ahí salió el Sindicato Único Ferroviario. La empresa estaba dominada por la CNT. Fue entonces que tomé los primeros contactos, sin incorporarme formalmente.¿Tenían algún antecedente en tu familia?


No. Yo soy hijo de un guardia civil, nací en el cuartel de la Guardia Civil de Caspe en 1925; cuando aún no tenía un año, mi familia se trasladó a Barcelona y aquí nacieron mis tres hermanos menores; de los ocho que éramos en total, tres ya están muertos, al igual que mis padres. Mi madre murió en el hospital y mi padre desapareció en 1939. Vivíamos en la casa-cuartel de la Travesera, con dos escuadrones de caballería del 19 Tercio, que llegó a tener un papel muy importante el 19 de julio de 1936. Estaba mandado por el entonces coronel Escobar.¿Qué recuerdos tienes de los años de la guerra?


En Barcelona los niños tenían su propio hábitat llamado Can Comte que iba renovándose de generación en generación, conforme fue ampliándose el Ensanche. Abarcaba desde la Plaza Joanic, al sur de Gràcia, hasta la ladera del Carmelo. Aquello era una explanada donde lo único que había era el campo del Europa y el camp de l’Ampurdanesa. Allí, los niños de entre siete y doce años de los barrios cercanos nos juntábamos por centenares cada día después de la escuela. Nosotros, como hijos de guardia civil, íbamos a colegios de monjas o curas. Yo iba al Pare Claret, un colegio de comunión semanal. A partir del 21 de julio de 1936 y durante un par de semanas cambiamos nuestro hábitat por los campanarios de los conventos abandonados, que aún ardían. Nosotros ocupamos el campanario del Pare Claret y allí íbamos cada día. El juego consistía en que los primeros que llegaban al campanario no dejaban entrar a nadie más. Aquello duró hasta que se enteraron, claro, entonces nos volvimos otra vez a nuestro hábitat de siempre.

Por aquel entonces empezamos a oír que los transportes habían sido abandonados por los dueños, al igual que las fábricas; que los trabajadores estaban colectivizando las empresas y quisimos hacer lo mismo, ser útiles. ¿Y qué hicimos? Empezamos a hacer huertos. Can Comte se convirtió en un gigantesco huerto de niños. Gracias a los consejos que nos daban los mayores y a la experiencia que tenían algunos chavales (en aquella época en los alrededores de Barcelona había muchos huertos), conseguimos recoger tomates, lechugas y alguna otra cosa.¿Y la escuela...?


Al cabo de un par de meses, algo nos impidió seguir yendo a Can Comte. Por toda Barcelona apareció una consigna: el primer d’octubre cap nen sense escola. Era el CENU, el Consell de l’Escola Nova Unificada cuyo primer Presidente fue Joan Puig Elías, maestro racionalista de la CNT. Hubo dos cosas que me impresionaron de aquella experiencia. En primer lugar, su carácter antiautoritario, durante las dos primeras semanas nos reuníamos con los profesores para discutir el comportamiento general, horarios, fiestas y demás. Cuando llegamos al tema de las sanciones por faltas graves, se decidió que se haría una asamblea semanal de todas las aulas en donde se plantearían estos problemas y se resolverían. Así, los profesores no podían sancionar, sino que tenían que venir a la asamblea con los niños para buscar soluciones. La otra cosa que me impresionó fue que aquello llegara a adquirir tanta fuerza que no se rompiera cuando los hechos de mayo de 1937. En septiembre de 1938, con doce años, entré en la Escola d’Aprenentatge. Cada curso había que pasar tres meses aprendiendo diferentes oficios: paleta, mecánico, textil, etc. Cada curso se hacían tres o cuatro y, en séptimo curso había que escoger uno.Y así llegamos al final de la guerra...


Antes de eso, en 1938, dejamos la casa-cuartel donde vivíamos y nos trasladamos a la calle Girona toda la familia, con mi cuñado, que era Guardia de Asalto. Mi padre desapareció el 24 de enero de 1939, dos días antes de que cayera Barcelona, desde entonces no hemos vuelto a verlo. Estaba señalado por la Quinta Columna que actuaba dentro del cuartel, y estoy convencido que se lo cargaron ellos, porque hicimos alguna diligencia en Argelés y en otros campos de refugiados y preguntamos a amigos suyos y nunca encontramos rastro alguno de él.

En esa época, 1939, yo trabajaba en el depósito de máquinas eléctricas de Norte y allí hice mis primeros contactos con gente de la CNT. La primera acción que recuerdo, se realizó con motivo de una huelga que no convocó la CNT sino el SEU (el Sindicato de Estudiantes de la Falange) en la Escuela Industrial. El SEU la desconvocó el mismo día por la noche, pero nosotros no hicimos caso y seguimos. Esto ocurrió en 1944, aún no se había terminado la guerra mundial, pero ya había caído Paris y quedaba poco. En diciembre la Iglesia logró que las autoridades rechazaran una petición del SEU, de fiesta de los estudiantes, para celebrar Santa Lucía el mismo día que las modistillas. A la Iglesia no le gustaba que ambas festividades coincidieran en un mismo día, debido al tono escandaloso que solían tener las relaciones entre estudiantes y modistillas. Como veis. la huelga tenía un cierto aire de juerga. Pero a los talleres nos llegaron noticias de la huelga y decidimos acudir a la Escuela del Trabajo donde estudiábamos por la noche, allí nos encontramos con gente que venía de otras empresas y barrios de Barcelona, en total llegamos a ser cuatro o cinco mil estudiantes. Primero hubo cortes de tráfico y cosas así, pero nosotros decidimos hacer algo más. Nos dividimos en grupos de trescientos o cuatrocientos y yo me fui con el grupo que iba a la calle Urgel hasta la Plaza de Calvo Sotelo, que está tres o cuatro travesías más arriba. Allí terminaban los tranvías y nos dedicamos a inutilizar las máquinas. La huelga duró tres días.

Eran los años del hambre y yo, en plena pubertad, con trece o catorce años, lo pasaba muy mal. Entonces media España se volcaba hacia Valencia para conseguir arroz, comprándolo claro. Pero estaba prohibido. Había una brigada de la policía, la Brigada de Abastos, para perseguir a los que llevaban comida, era peor que la Brigada Político-Social. Los compañeros montaron un sistema para transportar el arroz de Valencia a Barcelona en los bajos de los vagones de pasajeros. Nosotros lo recogíamos aquí y lo traíamos al depósito para repartirlo. No era gratis, tenías que pagar, claro, pero calmaba el hambre.Más tarde decidiste marcharte de España.


Sí, porque ya había estado dos veces en la cárcel Modelo por cosas pequeñas, como robar un saco de patatas en un vagón. O sea, que lo tenía bastante difícil y decidí marcharme a Francia aprovechando que me había tocado hacer la Mili en Figueres, deserté del Ejercito. Llegué a Dijon a principios de 1948. Dijon era capital del Departamento y allí se estaba construyendo entonces la mayor transformadora de energía de Europa. Trabajaban unos cinco mil obreros de todas las especialidades. Allí estuve trabajando un año y pico; allí conecté con la organización y me afilié a la CNT y a las Juventudes Libertarias. Yo vivía en unos pabellones de material prefabricado que la empresa había construido para los empleados. Allí tuve acceso a una bibliografía apropiada y me apunté a los cursos de francés que daba Puig Elías a los refugiados.¿Cuándo empieza tu actividad clandestina en España?


Estando en Dijon hice dos viajes clandestinos a España por mi cuenta, sin contar con la organización. En el primero, al pasar la frontera, me encontré con la policía que revisaba la documentación en el tren y me declaré desertor; de esa manera me libré de caer en manos de la Brigada Político-Social y me llevaron al cuartel de Infantería de Alcántara, de Gerona. Allí pasé un mes, luego me llevaron al Castillo de Figueres y allí salí en libertad provisional, pero sin poder salir del Castillo.

El problema con el que nos enfrentábamos en el interior era la necesidad de parar definitivamente la sangría que sufríamos y que era inacabable, comité que se organizaba, comité que era desmantelado enseguida por la policía. Además, la vida orgánica generaba confusión, había momentos en que existían dos o tres comités nacionales que funcionaban independientemente, y grupos que se relacionaban entre ellos al margen de cualquier comité. La alternativa a esto pasaba por llegar a otro concepto de organización basado no en una estructura de comités, sino por grupos. A esa forma de organización yo le llamaba opción de corriente.¿Por qué crees tú que desde los años cincuenta no hubo una presencia libertaria en la resistencia popular contra el franquismo?


En 1949 se acabó prácticamente la acción armada, debido a la gran caída de compañeros que se produce en el mes de octubre, la mayor que ha sufrido el movimiento a lo largo de toda su historia. Subsisten grupos como el de Facerías y Quico y algún otro. Entre 1949 y 1961 subsisten rescoldos orgánicos que intentan reconstruir la organización sin ningún éxito y a costa de un gran desgaste. Había que parar esto y buscar una alternativa que no fuera entregarse al enemigo como pretendía el cincopuntismo. Para mí la alternativa era continuar haciendo una labor clandestina pero sin estructuras orgánicas. En 1961 se intenta reemprender la lucha directa contra el régimen a partir del DI. Pero eso también fracasó porque, pese a ser un acuerdo orgánico adoptado en 1961 por la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias, en cuestión de unos pocos años, se fue al traste por tensiones internas. A nosotros, los de Juventudes Libertarias –organización que por primera vez en su historia se había desmarcado de la influencia de la FAI–, nos separaron de Defensa, aunque siguió existiendo el DI mantenido por las JJ.LL.

A partir de 1963, cuando prácticamente había abandonado el trabajo en las Juventudes se plantea el problema de su ilegalización por el gobierno francés, debido a una requisitoria diplomática española que se produce como consecuencia de lo de Granados y Delgado. Detienen al Comité Peninsular de las Juventudes (el secretario era Salvador Gurruchagui) y a algunos más y los meten en la cárcel seis meses junto con Cipriano Mera, Pascual Palacios y otros. Entonces se plantea reorganizar las Juventudes en Francia clandestinamente y yo acepto el cargo de secretario que ocuparé durante dos años. Lo primero que hago como secretario es venir a España.Luego, en el Congreso de Montpellier, estalla la crisis del cincopuntismo...


Sí. En 1965, antes del Congreso, me llegó una carta en la que no se habla aún de cincopuntismo, porque aún no se conocían bien los detalles, pero donde se criticaban algunas maniobras que se estaban realizando y que desembocaron en lo que hoy conocemos como cincopuntismo. Con la carta me fui para España junto a alguien de confianza con el fin de informar a los compañeros de lo que estaba ocurriendo. Pasamos por Asturias, Madrid, Zaragoza, Valencia y Barcelona. Contacté con Royano y con Lorenzo Íñigo, entre otros. Ellos eran quienes estaban detrás de toda aquella maniobra, pero me lo ocultaron. Nosotros, como Juventudes Libertarias, queríamos proponerles que acudieran al Congreso de Montpellier para que el grupo de Esgleas no tuviera la hegemonía de las delegaciones del interior, sino que hubiera delegaciones que no estuvieran en su línea. Royano se presentó en el Congreso con la intención de plantear la cuestión del cincopuntismo, pero luego llegó a un acuerdo con Esgleas para no tocar el tema.¿Cómo reaccionó la organización al enterarse de la existencia del cincopuntismo?


Algunos como Ramonín fueron partidarios de dejar hacer y ver qué pasaba. Pero la gente se manifestó en contra, la mayoría se manifestó en contra. A mí, como fui el que llevé a Royano al Congreso, me colgaron el sanbenito de cincopuntista, cuando yo en realidad no sabía nada. A nosotros se nos acusó de tener contactos con el cincopuntismo cuando, en realidad, nuestros contactos eran con los grupos de CNT del interior en tanto que núcleos de la organización. Pero, en realidad, los del DI no sólo denunciamos al cincopuntismo sino que actuamos contra él. En 1966 se llevó a cabo el secuestro en Roma del obispo Ussia con el objetivo de torpedear las maniobras del cincopuntismo. Un mes antes del secuestro organizamos una conferencia de prensa clandestina en Madrid. Se trataba del primer acto de ese tipo que hacíamos en el movimiento libertario, y lo hicimos nada menos que en el Café Gijón a la una del mediodía, que era cuando el café estaba menos concurrido porque todo el mundo estaba comiendo. Había unas doce o trece personas. Yo les pasé un documento que habíamos redactado entre Octavio Alberola y yo en el que denunciábamos lo que estaba ocurriendo con el cincopuntismo. A partir de ese momento, el asunto pasó a ser tema de primera plana de todos los periódicos que, en general, intentaron disimular el asunto negando que nadie estuviera negociando nada con la CNT. Eso provocó que Franco interviniera en el asunto y le diera carpetazo definitivo.¿Qué recuerdos tienes de Quico Savater?


Hay cosas de Quico Savater que no saben ni los que han escrito sobre él. Han dado únicamente importancia al personaje en su dimensión de hombre de acción, pero Quico tenía un perfil político muy importante, tenía una gran inquietud por el tema estructural, orgánico de la CNT. Tenía una obsesión enorme con este tema, lo que demuestra que tenía un instinto político.

Un día, allá por el año 1959, lo encontré junto con Massana, Cerrada y Laborda en una reunión, pero no estaban conspirando como se pudiera pensar, estaban discutiendo sobre la reunificación de la CNT, tema que estaba en pleno auge en aquellos momentos.Háblanos sobre tu experiencia en la cárcel.


Conocí la cárcel de muy joven, en 1946, cuando me encerraron por robar un saco de patatas de un tren. A los presos comunes les decía que yo, aunque «preso social», también era común, porque había robado para comer. Les hablaba también de Reyes, uno de las Juventudes Libertarias condenado a cuatro penas de muerte, y les decía que lo habían cogido por atraco, pero que no se quedaba con el botín, sino que lo entregaba a las familias de los presos. Yo tenía ese discurso, porque pensaba que lo primero que había que hacer era recuperar la moral. También les propuse, por ejemplo, que en lugar de robar a pequeños comerciantes, se dedicaran a los estancos que estaban en manos de gente de la Falange y donde, además de dinero, podían robar sellos, que podían ser vendidos en el mercado negro.

En aquella época estuve encarcelado dos veces y cumplí tres meses en ambos casos. Años después, en 1966, volví a la cárcel. Me condenaron a nueve años, pero salí a los siete gracias al indulto por lo del caso Matesa. Me cogieron otra vez en 1974, en esta ocasión me cayeron cinco años de condena, pero al morir Franco me la rebajaron a dos años y salí antes incluso de la amnistía de 1977.¿Cómo valoras el proceso de reconstrucción de la CNT en 1976 tras la dictadura?


Yo en ese proceso me situé en una posición que no fue protagonista de la reconstrucción, posición que compartía con mis antiguos compañeros del DI. Nosotros hicimos una labor de propaganda, de proselitismo, de grupos, de contactos, de coordinación y de relaciones. Os hablo de Tomás Ibáñez, de Salcedo en Sevilla, de gente de Madrid, el yerno de Acracio Ruiz, nosotros los de Barcelona, algunos de los que van y vienen como Salvador Gurruchagui y algún otro, como Octavio Alberola que tampoco se llegó a integrar, estábamos desperdigados. Intentamos influir a través de hechos como, por ejemplo, las Jornadas Libertarias Internacionales o el mitin de Montjuïc, donde está presente nuestro discurso orgánico con Peirats –que no se saludó con Federica Montseny–, Piernavieja y otros. También nos volcamos en la huelga de Roca. Nuestro planteamiento consistía en mantener el equilibrio de las tendencias organizadas: la FAI y la tendencia llamada reformista. Demostramos nuestra incapacidad al no poder mantener ese equilibrio, no para siempre, pero sí durante unos años hasta ver cómo terminaba el proceso de transición.Una de las primeras crisis es la que se produce en el momento de la legalización, entre quienes están a favor de hacer los trámites necesarios y quienes se oponen a pasar por la ventanilla.


Sí, quizá este es el primer enfrentamiento, pero el problema es que teníamos que evitar la ruptura, había que evitarla a toda costa. Ese no era un asunto que justificara una ruptura como tampoco lo era el de si había que participar o no en las elecciones sindicales. Pero la tensión siguió con la guerra contra los paralelos. Nosotros denunciamos lo que estaba ocurriendo porque eso rompía el estatus. Lo que conseguimos fue que se nos intentó presionar por todos los medios. Incluso tenemos telegramas que nos llegaron de grupos de la FAI amenazándonos de muerte.En aquel momento tú fuiste partidario de posponer el V Congreso de la CNT hasta que se calmaran las aguas.


Sí, pero fue inútil. Cuando acabó el Congreso le dije a Enrique Marcos: ves cómo tenía razón, pero él me contestó que, a fin de cuentas, aunque se hubiera aguantado un par de años más se hubiera acabado en lo mismo.Con el V Congreso y con la ruptura empieza un declive de la CNT sin que ninguna de las ramas escindidas logre recuperar el espacio perdido.


Sí. Y lo peor es que la inmensa mayoría de gente que se va son amigos míos –por ejemplo toda la tendencia del Frente Libertario–, y yo me quedo en una situación muy desagradable porque me acusan de federiqusita o esgleista y no entienden que, por encima del federiquismo o el esgleismo, está el problema de la estructura que es lo primero. Después, la historia dejó demostrado que ni federiquismo ni nada, que lo que yo sigo defendiendo, una estructura de corriente, es un planteamiento válido y la prueba es que este movimiento nuevo que está surgiendo –el movimiento contra la globalización–, ha adoptado esa estructura.Recientemente tú has cuestionado la validez del sindicalismo en la actualidad, lo que equivale a cuestionar el anarcosindicalismo.


El anarcosindicalismo como yo lo entiendo, claro que sigue siendo válido, porque el anarcosindicalismo del que yo soy partidario, no se centra en hacer sólo sindicalismo. Considero que la CNT es una organización anarquista y que su forma de relacionarse si no es absolutamente anarquista sí que tiene tendencia a serlo. Hasta el punto de que la forma de tomar decisiones no se basa sólo en la ley de mayorías sino EN el libre acuerdo. Pero sobre el sindicalismo hay que tener en cuenta el cambio de estructura de poder capitalista en el mundo y que toda opción organizativa implica una contradicción enorme para nosotros, en tanto que implica una reproducción de poder, tanto da que sean partidos como sindicatos. Ante ese peligro la CNT siempre ha estado prevenida, pero la historia ha demostrado que sus prevenciones no han sido suficientes. Ejemplo de esto es lo ocurrido hace unos años con la expulsión de doscientos o trescientos compañeros de la CNT de Cataluña (llevados al paredón, podríamos decir). Fue un acto autoritario y ha habido muchos otros y los sigue habiendo. La CNT, a pesar de la buena voluntad que pueda tener todo el mundo, no es capaz de parar esta dinámica.Háblanos de ese cambio en la estructura de poder y de qué modo afecta al sindicalismo.


En la década de los años veinte se produce un cambio en la estructura de poder capitalista, fruto de una larga negociación entre las altas finanzas, las iglesias, los grandes propietarios, los servicios anglo-norteamericanos. La consecuencia de estas negociaciones fue un nuevo reparto de poder a escala mundial y la creación de un marco de discusión en donde los participantes de esta alianza se reúnen periódicamente para analizar los acontecimientos e influir sobre ellos. Desde finales de la década de los veinte no ha habido ningún gobernante norteamericano ni británico que no sea miembro de esa entidad. La Segunda Guerra Mundial la organizaron ellos porque les interesaba, y el primer acto de alcance mundial fue el crack del 29 que se provoca con la intención de hundir las finanzas internacionales y así dar paso a la creación de un gran banco mundial que se funda en Suiza, y que luego financiará al partido nazi para que llegue al poder. Más tarde, Roosevelt creará la Comisión de los Cien Sabios con los que prepara el montaje de Pearl Harbour para entrar en la guerra. Como consecuencia de todo ello, la actuación sindical desaparece durante más de una década y no resurge hasta 1961 en que las grandes estructuras sindicales se integran en esta nueva estructura de poder y participan de su estrategia. Los sindicatos están perdidos y las cúpulas están al servicio del poder, son parte del poder.¿Qué opinas del movimiento antiglobalización?


Actualmente el movimiento antiglobalización se está descarriando, pero en su origen este movimiento se constituyó en una estructura de corriente, la que yo ya había planteado en 1968 para la CNT. Ahora se está perdiendo debido a ciertas fuerzas que intentan instrumentalizar el movimiento. La única solución sería crear a través de núcleos nuevos una entente, dejar fuera todo lo que hemos estado haciendo y generar una dinámica de conjunto con un discurso y fomentar la alternativa de corriente, estructuralmente hablando. Pero todos juntos, a la vez, en un centro donde no hubiera ni ATTAC ni los que están con la violencia o contra la violencia o los que están en la CGT o la CNT o en el movimiento libertario y demás. Yo creo que podemos jugar esta baza pero antes tenemos que entendernos entre nosotros. Ese es el discurso que los anarquistas deberíamos desarrollar, empezando por lo estructural (sin disolver la CNT).

Desde 1920 la izquierda mundial ha sido incapaz de dar una respuesta al cambio de la estructura de poder capitalista, sólo los anarquistas podrían ofrecer una alternativa a la estructura fundamental de la izquierda que impida que cualquier estructura organizativa –partidista o sindical–, reproduzca el poder. Hay que hacer una plataforma que no reproduzca el poder y eso sólo puede salir del anarquismo.¿Crees que en el movimiento antiglobalización se reproducirá el poder?


Ya está reproducido. Hubo mil quinientos parlamentarios en Porto Alegre.

http://www.polemica.org/modules/news/ar ... toryid=147
“Yo me examino: la conciencia habla al hombre a sus solas. En el silencio de la noche, cuando el sueño no viene, repaso mi vida; y nada encuentro de que deba avergonzarme [...]. Esta tranquilidad de conciencia me hace superior a las injusticias y las proscripciones”

Urkijo (otro Urkijo)

Avatar de Usuario
Cenetista
Mensajes: 2072
Registrado: 18 Dic 2004, 21:02
Ubicación: Valladolor
Contactar:

Re: Luis Andres Edo

Mensaje por Cenetista » 09 Sep 2011, 04:34

Acabo de encontrarme con una página sobre Luis Andrés Edo, creada este mismo año, y que sirve para recopilar su biografía, textos, libros, los vídeos en el acto de homenaje, así como otras curiosidades como la correspondencia mantenida con García Oliver, album de fotos, etc...

http://www.luisandresedo.net
"Queremos personas capaces de destruir, de renovar sin cesar los medios y de renovarse ellas mismas; personas cuya independencia intelectual sea su mayor fuerza, que jamás estén ligados a nada... aspirando a vivir vidas múltiples en una sola vida".

Francisco Ferrer i Guardia

Responder